Zapytanie ofertowe

Szczecin, 06.11.2018r.

Zsszpit.244.03.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

O wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

 

Dotyczy:  świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy
dla   pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

I . ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Szpitalnych / Gmina Miasto Szczecin

Ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą,udzielającego świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Zamawiającego w dziedzinie medycyny pracy oraz wydawania na tej podstawie zaświadczeń

lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,

obejmujących wykonywanie badań wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych oraz badań

do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wykonawca poda ceny jednostkowe badań z zakresu medycyny pracy w formularzu ofertowym

sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca poda ceny jednostkowe netto i brutto. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna:

 1. Posiadać datę sporządzenia.
 2. Wartość oferty (wartość netto, brutto) zgodnie z załącznikiem na poszczególne badania.
 3. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku

Nr 2 do zapytania ofertowego. Wraz z ofertą należy przesłać: aktualny wypis z KRS lub aktualny wypis

z ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wpis do rejestru ZOZ.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin złożenia oferty: do 20.11.2018r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres mailowy zsszp@miasto.szczecin.pldo godziny 10.00 lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Szpitalnych, ul. Mączna 4, SPS ZOZ „ZDROJE” (pawilon nr 11)-liczy się data dostarczenia.
 3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://sszpitalne.edu.pl

 

 

 1. OCENA OFERT

 

Kryterium stanowić będą: cena, kompleksowość usług, czas dostępu do specjalisty oraz lokalizacja.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: http://sszpitalne.edu.pl

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Justyna Krakowiak-Misiuna pod numerem telefonu
91 88 06 579, 91 88 06 228 oraz adresem e-mail: dyrektor@sszpitalne.edu.pl

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Wzór formularza ofertowego

 

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2