FIT AND HEALTHY

W miesiącu grudniu 2018r. w szpitalu Zdroje odbył się „Turniej znajomości słówek i zwrotów angielskich z zakresu dbałości o zdrowie FIT AND HEALTHY”, przeprowadzony przez p. Iwonę Kiełdanowicz, nauczycielkę biologii i uczestniczkę  realizowanego w naszej szkole projektu Power pt. „Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe drogą do zrozumienia człowieka i otaczającego świata”. Zadania dla uczniów zostały skonstruowane w oparciu o wiadomości i umiejętności zdobyte podczas kursu „Teacher Refresher Course CLIL” w Cork English College, trwającego od 16.07. do 27.07. 2018 roku, w ramach programu Power.

)

Warsztaty czytelniczo-plastyczne w szpitalu przy Unii Lubelskiej

19 grudnia 2018 roku w szpitalu przy Unii Lubelskiej tworzyliśmy przepis na potrawę wigilijną – tradycyjny barszcz. Szukaliśmy tego najlepszego w różnych książkach i w starych zapiskach gospodyń. Wygrała receptura „babci Zosi” sprzed 100 lat. Etapy tworzenia przepisu-plakatu widać na zdjęciach. Pani Ewa, nasza bibliotekarka, umilała nam czas czytaniem fragmentów książek. E. B., I. K.

 

Zawiadomienie w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych

Zawiadomienie w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych

Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych informuje, że dnia 17.08.2018 r. w związku z prowadzonym audytem przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie zostało wykryte w Zespole Szkół Szpitalnych naruszenie ochrony danych osobowych. W przekazanej do kontroli dokumentacji nauczania za rok szkolny 2013/2014 (papierowe dzienniki lekcyjne) stwierdzono brak dwóch dzienników grup wychowawczych: grupa wychowawcza z SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie i grupa wychowawcza z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Po stwierdzeniu braku opisanych wyżej dzienników rozpoczęto czynności poszukiwawcze w zakładowej składnicy akt, pomieszczeniach magazynowych. Następnie zgodnie z § 23. 1. Rozp. MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2018 poz. 1646) powiadomiono członków rady pedagogicznej Zespołu Szkół Szpitalnych. Nauczyciele przeprowadzili poszukiwania we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, nawiązano kontakt z poprzednią dyrekcją szkoły oraz ówczesnymi wychowawcami odpowiadającymi za wyżej opisaną dokumentację, ale nie udało się ustalić okoliczności i przyczyn zaginięcia dzienników. Stwierdzono również ich brak w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 31.08.2017 r. Powiadomiono zgodnie z § 23. 3. Organ prowadzący (Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin) oraz organ nadzorujący ( Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty).

O zaistniałym naruszeniu dot. ochrony danych osobowych został poinformowany również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Naruszenie powoduje prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą poprzez nieuprawnione wykorzystanie ich danych w celu:

  • uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych,
  • uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono,
  • korzystanie z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np. wykorzystania danych do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego.

Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie rekomenduje osobom, których dane osobowe mogły brać udział w wyżej opisanym naruszeniu, podjęcie następujących przykładowych kroków:

  • założenie konta w systemie BIK celem monitorowania swojej aktywności kredytowej,
  • zgłoszenie faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”,
  • zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu.

Podjęcie ww. działań powinno mieć na celu zabezpieczenie danych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i zapewniamy, że zostały wdrożone odpowiednie środki mające na celu wyeliminowanie skutków naruszenia i zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości, takie jak: zaplanowano przeprowadzenie scontrum w zakładowej składnicy akt, zatrudnienie archiwisty w celu zewidencjonowania posiadanej dokumentacji oraz wprowadzono procedury związane z przekazywaniem dokumentacji szkolnej.

Więcej informacji o zaistniałym incydencie można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie, którym jest Radosław Jaśkiewicz, telefon: +48918522093, e-mail: iod@spnt.pl.

LEKCJE MUZEALNE

W tym roku szkolnym zaprosiliśmy naszych uczniów na lekcje muzealne w dwóch terminach (03.12. oraz 17.12.) i z podziałem na grupę dzieci młodszych oraz młodzież. Spotkania te były pokłosiem konferencji        „Spotkanie z Innym – odpowiedzmy na wyzwania współczesnego świata”. Trochę nietypowo, ale jak zwykle bardzo atrakcyjnie poprowadziły warsztaty Panie : Dorota Obalek – Bylak    i Dorota Baumgarten – Szczyrska. Rozmawialiśmy o genach i dziedziczeniu cech, o modzie, o artystach tworzących z bardzo nietypowego tworzywa, a mianowicie – ze ŚMIECI !!!. Oglądaliśmy także krótkie filmiki, wywiady i reklamy. Padło wiele pytań, co potwierdza zainteresowanie przedstawioną problematyką, ale niektóre odpowiedzi budziły grozę, bo dowiedzieliśmy się na przykład, że za kilka lat możemy już nie spotkać żywego jeża w jego naturalnym środowisku. Wydaje się to niewyobrażalne … Trzeba działać już dziś !!!