„Dzień Ziemi”

Dzień Ziemi corocznie odbywa się pod innym hasłem wiodącym. Temat przewodni w 2021r. brzmi: „Przywróć naszą Ziemię”. Żeby móc pomóc naszej planecie, trzeba najpierw dowiedzieć się co jej dolega. W dniu dzisiejszym na lekcjach biologii uczniowie wcielili się w rolę „lekarzy” i po dokładnym zapoznaniu się z dolegliwościami „pacjenta”, postawili Ziemi diagnozę. Określili też specjalne zalecenia, aby poprawić jej kondycję zdrowotną – na początek postawili na segregację i recykling.

Konkurs „Książki wciągają”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Regulamin dotyczy Konkursu „Książki wciągają”, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zwany dalej „Organizatorem”.
1.3. Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu.
1.4. Konkurs odbywa się w terminie 23.04.2021 – 26.04.2021 roku.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony na Facebooku.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.
2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Należy przesłać zdjęcie dziecka, bądź dzieci, z książką lub książkami.
3.2. Zdjęcia prac muszą być dostarczone w komentarzu, pod postem Konkursu na FP Zespołu Szkół Szpitalnych.
3.3. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych  oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.4. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że praca stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.
3.5. W przypadku każdego użycia zdjęcia Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.
4. CZĘŚĆ KONKURSOWA
4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu poprzez polubienia (lajki) pod zdjęciem.
4.2. Zdjęcie z największą ilością polubień (lajków) wygrywa.
4.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27.04.2020 roku.
4.4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
4.5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzców wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej sszpitalne.edu.pl na FP Zespołu Szkół Szpitalnych oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
5. NAGRODY
5.1. Przewiduje się 1 nagrodę, w postaci książki.
5.2. W sytuacji, gdy kilka zdjęć będzie posiadało jednakową liczbę polubień (lajków),  nagroda zostanie wyłoniona na zasadzie losowania.
6. ODBIÓR NAGRÓD
6.1. Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
7.3. Dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!