100 lat NIEPODLEGŁEJ

8 listopada 2018 r. w SPSK nr 1 zaprosiliśmy dzieci i młodzież na zajęcia, w trakcie których odbył się pokaz prezentacji, a po niej – wielki test wiedzy historycznej. Nasi uczniowie zdali go trochę lepiej lub trochę gorzej ale z pewnością sporo informacji zostało zapamiętanych.
Następnego dnia o godzinie 11.11 w bardzo licznej grupie uczniów, rodziców, nauczycieli i personelu medycznego zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego, biorąc udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej”. Nasze spotkanie zakończyliśmy muzycznie prezentacją dwóch piosenek współczesnych twórców, którzy rockowo lub rapowo przedstawiali swoją artystyczną wizję nowoczesnego patriotyzmu. Zadaniem uczniów było stworzenie plakatu definiującego hasło „patriotyzm” określeniami użytymi w utworach. Wszyscy spisali się na medal. 

Zapytanie ofertowe

Szczecin, 06.11.2018r.

Zsszpit.244.03.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

O wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

 

Dotyczy:  świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy
dla   pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

I . ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Szpitalnych / Gmina Miasto Szczecin

Ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą,udzielającego świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Zamawiającego w dziedzinie medycyny pracy oraz wydawania na tej podstawie zaświadczeń

lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,

obejmujących wykonywanie badań wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych oraz badań

do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wykonawca poda ceny jednostkowe badań z zakresu medycyny pracy w formularzu ofertowym

sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca poda ceny jednostkowe netto i brutto. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna:

 1. Posiadać datę sporządzenia.
 2. Wartość oferty (wartość netto, brutto) zgodnie z załącznikiem na poszczególne badania.
 3. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku

Nr 2 do zapytania ofertowego. Wraz z ofertą należy przesłać: aktualny wypis z KRS lub aktualny wypis

z ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wpis do rejestru ZOZ.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin złożenia oferty: do 20.11.2018r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres mailowy zsszp@miasto.szczecin.pldo godziny 10.00 lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Szpitalnych, ul. Mączna 4, SPS ZOZ „ZDROJE” (pawilon nr 11)-liczy się data dostarczenia.
 3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://sszpitalne.edu.pl

 

 

 1. OCENA OFERT

 

Kryterium stanowić będą: cena, kompleksowość usług, czas dostępu do specjalisty oraz lokalizacja.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: http://sszpitalne.edu.pl

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Justyna Krakowiak-Misiuna pod numerem telefonu
91 88 06 579, 91 88 06 228 oraz adresem e-mail: dyrektor@sszpitalne.edu.pl

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Wzór formularza ofertowego

 

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W dniach 22-26 października b.r. miała miejsce kolejna edycja Tygodnia Języków Obcych pod hasłem: „Ciekawostki z kraju i ze świata”. Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w trzech szpitalach : SPSK nr 1, Zdroje i Arkońska zaznajamiali uczniów-pacjentów z programami unijnymi skierowanymi do dzieci i młodzieży. Przedstawili uczestnikom spotkań prezentację z wyjazdów szkoleniowych nauczycieli uczestniczących w programie POWER, dzięki któremu mogli oni uczestniczyć w kursach językowo-metodycznych w krajach Unii Europejskiej: Anglii, Irlandii, Niemczech oraz na Malcie. Przy okazji uczniowie odświeżyli nieco swoją wiedzę na temat UE, zapoznali się z ciekawostkami z życia mieszkańców tych  państw oraz dowiedzieli się, w jakich programach UE i na jakich zasadach mogą wziąć udział.

www.dreamsart.pl

PRÓBA BICIA REKORDU

16 października po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w próbie bicia rekordu z WOŚP w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób.
W dwóch szpitalach – w  SPSK nr 1 oraz w SPS ZOZ „Zdroje” – po odbytym szkoleniu, nasi uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele i obecni podczas wydarzenia ratownicy medyczni- w sumie 36 osób, przez równo pół godziny prowadzili resuscytację jednocześnie na 7 fantomach.
Akcja była niesamowitym i bardzo wzbogacającym w wiedzę przedsięwzięciem. Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość wziąć w niej udział również za  rok!