Dzień Europy

9. maja świętujemy Dzień Europy. W tym roku mija również 16. rocznica
przystąpienia Polski do UE. Zapraszamy naszych uczniów- pacjentów do
wspólnego zaśpiewania hymnu UE „Oda do radości”. Możecie również wykazać
się znajomością kultury, tradycji państw członkowskich oglądając
zamieszczoną prezentację multimedialną.

UE
Unia Europejska

Serdecznie dziękujemy!:)

Pomimo, że koronawirus zepchnął zwykłe szkolne problemy na bok, w czwartek otrzymaliśmy niezbity dowód pamięci i troski o potrzeby naszych uczniów. Miłośnicy motocykli Honda VTX, a zarazem użytkownicy strony http://www.vtxpolska.pl./ z inicjatywy pana Arkadiusza Taczalskiego zorganizowali zbiórkę na rzecz Szkoły i przekazali dla naszych podopiecznych książki, gry, nowoczesny sprzęt audiowizualny, filmy oraz materiały plastyczne. Nie możemy się doczekać, kiedy wrócimy na oddziały, by zobaczyć  radość dzieci. W obecnym czasie jest to naprawdę wspaniały gest niezwykłych ludzi! Dziękujemy serdecznie!

Święta majowe 1-3 maja

W maju obchodzimy rocznice  wydarzeń historycznych, które dla nas
Polaków są bardzo ważne:
 1 maja – Święto Pracy
 2 maja- Dzień Flagi
3 maja- Święto Konstytucji 3 Maja.
Zachęcamy naszych uczniów do obejrzenia prezentacji multimedialnej, poświęconej okolicznościom
uchwalenia pierwszej Konstytucji w Europie. Możecie również sprawdzić
swoją wiedzę rozwiązując krzyżówkę tematyczną.

Uwaga, uwaga, KONKURS!

Zapraszamy na naszego facebooka!!! Gdzie z okazji Światowego Dnia Książki każdy i mały i duży może wziąć udział w konkursie pt. „KSIĄŻKI WCIĄGAJĄ ! ”

Poniżej regulamin konkursu:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Regulamin dotyczy Konkursu „Książki wciągają”, zwanego dalej „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zwany dalej „Organizatorem”.

1.3. Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu.

1.4. Konkurs odbywa się w terminie 23.04.2020 – 26.04.2020 roku.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony na Facebooku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Należy przesłać zdjęcie dziecka, bądź dzieci, z książką lub książkami.

3.2. Zdjęcia prac muszą być dostarczone w komentarzu, pod postem Konkursu na FP Zespołu Szkół Szpitalnych.

3.3. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych  oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.

3.4. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że praca stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.

3.5. W przypadku każdego użycia zdjęcia Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.

4. CZĘŚĆ KONKURSOWA

4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu poprzez polubienia (lajki) pod zdjęciem.

4.2. Zdjęcie z największą ilością polubień (lajków) wygrywa.

4.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27.04.2020 roku.

4.4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

4.5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzców wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej sszpitalne.edu.pl na FP Zespołu Szkół Szpitalnych oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

5. NAGRODY

5.1. Przewiduje się 1 nagrodę, w postaci książki.

5.2. W sytuacji, gdy kilka zdjęć będzie posiadało jednakową liczbę polubień (lajków),  nagrody otrzymają wszyscy.

6. ODBIÓR NAGRÓD

6.1. Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

7.3. Dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!