Konkurs „Książki wciągają”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Regulamin dotyczy Konkursu „Książki wciągają”, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zwany dalej „Organizatorem”.
1.3. Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu.
1.4. Konkurs odbywa się w terminie 23.04.2021 – 26.04.2021 roku.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony na Facebooku.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.
2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Należy przesłać zdjęcie dziecka, bądź dzieci, z książką lub książkami.
3.2. Zdjęcia prac muszą być dostarczone w komentarzu, pod postem Konkursu na FP Zespołu Szkół Szpitalnych.
3.3. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych  oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.4. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że praca stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.
3.5. W przypadku każdego użycia zdjęcia Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.
4. CZĘŚĆ KONKURSOWA
4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu poprzez polubienia (lajki) pod zdjęciem.
4.2. Zdjęcie z największą ilością polubień (lajków) wygrywa.
4.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27.04.2020 roku.
4.4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
4.5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzców wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej sszpitalne.edu.pl na FP Zespołu Szkół Szpitalnych oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
5. NAGRODY
5.1. Przewiduje się 1 nagrodę, w postaci książki.
5.2. W sytuacji, gdy kilka zdjęć będzie posiadało jednakową liczbę polubień (lajków),  nagroda zostanie wyłoniona na zasadzie losowania.
6. ODBIÓR NAGRÓD
6.1. Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
7.3. Dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Uwaga! Wyniki konkursu „KORONABUSTERS – pogromcy wirusów”

W związku z bardzo wyrównanym poziomem nadesłanych prac, zdecydowano o rezygnacji z kategorii wiekowych.

Oto zwycięzcy:
I miejsce – Weronika Kabat kl.4 – SP Nr 7 w Pile
II miejsce – Milena Stawarz kl.4 – Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
III miejsce – Jakub Graczyk kl.7 – SP Nr 7 w Starogardzie Gdańskim
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom.
Nagrody dla zwycięzców wraz z dyplomem prześlemy pocztą.
Dziękujemy za udział w konkursie.
Życzymy zdrowia!

Rozstrzygnięcie konkursu literacko – plastycznego pt.: „Nieznane przygody Świętego Mikołaja”

Wyniki konkursu w kategorii klas 0-III:
I miejsce: Zuzanna Woronko
II miejsce: Klara Zięba
III miejsce: Weronika Jaguszewska
Wyróżnienie: Franciszek Dzięgielewski
Wyniki konkursu w kategorii klas IV-VI:
I miejsce: Mateusz Jóźwik
II miejsce: Gabriela Rejter
III miejsce: Klaudia Tomaszek
Wyróżnienie: Julia Rusin
Wyniki konkursu w kategorii klas VII-VIII:
I miejsce: Julia Kieres
II miejsce: Agnieszka Supstych
III miejsce: Zuzanna Zglińska
Wyróżnienie: Zofia Wojtachnia

Dodatkowo ze względu na walory artystyczne prac plastycznych wyróżnienia otrzymują:

Julia Małgorzata Chrzanowska, Joanna Jedynak i Aleksandra Bohan.

SERDECZNE GRATULACJE!

Konkurs „KORONABUSTERS – pogromcy wirusów”

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zaprasza uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie plastyczno-graficzno-fotograficznym pt.:

„KORONABUSTERS – pogromcy wirusów”.

Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy graficznej, fotograficzno-graficznej lub plastycznej o tematyce związanej z profilaktyką zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz szeroko pojętą walką z pandemią COVID-19.

Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej wraz z wymaganymi: metryczką i zgodą przedstawiciela ustawowego (zdjęcie/skan) drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2020 r. na adres: p.grygorewicz@sszpitalne.edu.pl

podając w temacie wiadomości elektronicznej tytuł konkursu: „KORONABUSTERS – pogromcy wirusów”.

Więcej informacji w załączonym Regulaminie.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

OŚWIADCZENIE w przypadku zawarcia w pracy konkursowej FOTOGRAFII WIZERUNKU OSOBY

Zgoda przedstawiciela ustawowego

Klauzula informacyjna

REGULAMIN KONKURSU pt. KORONABUSTERS – POGROMCY WIRUSÓW

PLAKAT- KORONABUSTERS – POGROMCY WIRUSÓW

Rozstrzygnięcie konkursu matematyczno – plastycznego „Matematyka w obrazie”.

Dnia 16 listopada 2020r. został rozstrzygnięty konkurs pt.: „Matematyka w obrazie”, zorganizowany przez Panie: Beatę Dejewską i Katarzynę Rupert- nauczycielki Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, pod Honorowym

Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin i  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości znaczenia królowej nauki w życiu codziennym, jej popularyzacja oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół szpitalnych oraz sanatoryjnych w Polsce  i cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bowiem wpłynęły do nas aż 52 prace z 9 placówek szpitalnych i sanatoryjnych.

Obrazy wykonane zostały rozmaitymi  technikami plastycznymi, z wykorzystaniem różnych materiałów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I – klasy 1 -3 SP :

1 miejsce – Juliusz M.  – ZSS przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu.

2 miejsce – Igor K. –ZSS w Szczecinie

3 miejsce  – Julia P. – ZPO im. ks. prof. J. Tischnera przy MCRD w Radziszowie

Wyróżnienie:

1. Bartłomiej W. – ZSS nr 78 w IPCZD w Warszawie

2. Sara M. – ZSS w Szczecinie

Kategoria II – klasy 4-6 SP

1 miejsce – Olga D. – ZPO im. ks. prof. J. Tischnera przy MCRD w Radziszowie

2 miejsce – Adrian D. – ZS nr 15 przy UDSK w Białymstoku

3 miejsce –  Jaśmina D. – ZSS w Rymanowie Zdroju

Kategoria III – klasy 7-8 SP

1 miejsce – Maja M.  – ZS nr 15 przy UDSK w Białymstoku

2 miejsce  – Patrycja    D. – ZPO  im. ks. prof. J. Tischnera przy MCRD w Radziszowie

3 miejsce  – Julia Z. – ZPO  im. ks. prof. J. Tischnera przy MCRD w Radziszowie

Kategoria IV –  klasy szkół ponadpodstawowych

1 miejsce – Katarzyna F.  – ZPO  im. ks. prof. J. Tischnera przy MCRD w Radziszowie

2 miejsce – Zofia Ż.  – ZSS nr 78 w IPCZD w Warszawie

3 miejsce – Maria P. – ZS nr 15 przy UDSK w Białymstoku

Wyróżnienie:

1. Miriam G.  – ZSU w Rabce

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie składamy serdeczne gratulacje!

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w szpitalu „Zdroje” w Szczecinie.

Nagrody i dyplomy wyślemy pocztą.