ZIEMIA I MY

W tym tygodniu lekcje fizyki i chemii podporządkowane były obchodom Dnia Ziemi, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Ziemia na krawędzi”. Starsi uczniowie podjęli dyskusje nad możliwościami uzyskiwania energii z innych źródeł niż spalanie w tym za i przeciw elektrowniom jądrowym. Młodsi natomiast zastanawiali się w jaki sposób nasze małe działania mogą przyczynić się do lepszej kondycji Ziemi. Podsumowaniem tygodnia był już XVII turniej ZIEMIA I MY

Dziękujemy za wsparcie biblioteki

Naszą bibliotekę szkolną wzbogaciły dary w postaci książek dla najmłodszych, zebrane przez nauczycielkę nauczania przedszkolnego panią Agnieszkę Pomykałę ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie. Serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów-pacjentów naszej szkoły !:)


#4/5

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

W niedzielę 23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W naszej szkole uczniowie-pacjenci szpitala SPSK nr 1 poznali tradycje i zwyczaje związane z tym świętem, a przy okazji wykonali kolorowe zakładki do książek oraz poznali tajniki bajkowozu, czyli wędrującej szpitalnej biblioteki.


#1/2

Regulamin konkursu „Książki wciągają”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Regulamin dotyczy Konkursu „Książki wciągają”, zwanego dalej „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zwany dalej „Organizatorem”.

1.3. Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu.

1.4. Konkurs odbywa się w terminie 23.04.2023– 27.04.2023 roku.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony na Facebooku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Należy przesłać zdjęcie dziecka, bądź dzieci, z książką lub książkami.

3.2. Zdjęcia prac muszą być dostarczone w komentarzu, pod postem Konkursu na FP Zespołu Szkół Szpitalnych.

3.3. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych  oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.

3.4. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że praca stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.

3.5. W przypadku każdego użycia zdjęcia Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.

4. CZĘŚĆ KONKURSOWA

4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu poprzez polubienia (lajki) pod zdjęciem.

4.2. Zdjęcie z największą ilością polubień (lajków) wygrywa.

4.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 28.04.2023 roku.

4.4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

4.5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzcy wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej sszpitalne.edu.pl na FP Zespołu Szkół Szpitalnych oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

5. NAGRODY

5.1. Przewiduje się 1 nagrodę, w postaci vouchera na kwotę 50 zł do Kluboksięgarni Fika.

https://fikaszczecin.pl/

5.2. W sytuacji, gdy kilka zdjęć będzie posiadało jednakową liczbę polubień (lajków),  nagroda zostanie wyłoniona na zasadzie losowania.

6. ODBIÓR NAGRÓD

6.1. Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

7.3. Dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Tydzień eksperymentu przyrodniczego.

To już kolejny cykl zajęć, kiedy nasi uczniowie odkrywają naukę przez doświadczenia.
To najlepszy sposób aby poznawać otaczający nas świat. Tym razem również w okularach VR.
Nasi uczniowie:
☑️Poznawali zasady dynamiki Newtona,
☑️moment pędu,
☑️napięcie powierzchniowe,
☑️Wykonywali lampy olejne,
☑️demonstrowali ciśnienie w cieczach i prawo Pascala,
☑️wykonywali modele cząsteczek,
☑️przeprowadzali reakcje zobojętniania,
☑️wykrywali obecność cukrów.
☑️Natomiast w okularach VR odbywała się wycieczka na Księżyc, gdzie podziwiali kratery.
☑️ oglądali cząsteczki w 3D

Wielkanocne warsztaty

30 marca zaprosiliśmy wszystkich chętnych uczniów w szpitalu przy Unii Lubelskiej,  na wielkanocne warsztaty rękodzieła???
Najpierw obejrzeliśmy prezentację wyjaśniająca genezę Wielkanocy i przypominającą różnorodne tradycje charakterystyczne dla tego czasu. Zaraz potem przystąpiliśmy do tworzenia oryginalnej „gałgankowej pisanki”.
W ubiegłym roku były takie zajęcia, ale jeśli coś się sprawdza i przynosi dzieciom radość oraz ogromną satysfakcję, to będziemy to powtarzać!
W końcu i z ” sucharów ” też się można pośmiać ?więc i warsztaty powielamy…???
Ale sami musicie przyznać, że powstałe prace są niepowtarzalne i wyjątkowe???

Dziedzictwo cywilizacyjne Europy

Dnia 17 marca na oddziale gastrologii w szpitalu przy Unii Lubelskiej, miały miejsca zajęcia biblioteczne pt. „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy: dzieła literatury, sztuka i architektura wybranych krajów”. Uczniowie-pacjenci młodszych klas szkoły podstawowej zaznajomili się z najsłynniejszymi zabytkami starożytnych Rzymian, a także przypomnieli sobie „rodzime” legendy, między innymi „Legendę o smoku wawelskim”.

#obszar 1/2